Doelstelling

Het steunen van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten. Het verlenen van een financiële bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen. De middelen van de stichting worden uitgebreid door middel van: donaties; verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en overige baten. Giften kunt u storten ten name van Stichting de Filosoof op IBAN NL29 ABNA 0622 0078 82. U kunt via een Overeenkomst Periodieke gift, verkrijgbaar bij de Belastingdienst, belastingaftrek van u gift waarborgen. Over elk jaar wordt er een financieel jaarverslag opgesteld. Dit kunt u bij Stichting de Filosoof opvragen.

Bestuurs-samenstelling:

Stichting de Filosoof is opgericht in december 2009. Stichting de Filosoof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34368624. Adres is Singel 109 S, 1012 VG te Amsterdam. Het fiscaal nummer is 8216 16 985. Stichting de Filosoof heeft de ANBI-status, dat wil zeggen is geregistreerd als niet belastingplichtige onderneming ten algemeen nut. Het bestuur van Stichting de Filosoof bestaat uit:
 • Ida Jongsma, voorzitter
 • Iris de Veer, secretaris
 • Hennie van Heumen, penningmeester
De bestuursleden van Stichting de Filosoof genieten geen vergoeding bij de uitoefening van hun functie.

Beleidsplan

Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.

Epicurus

Beleidsplan Stichting de Filosoof 2020-2025 KvK nummer : 34368624 Rekeningnummer: 62.20.07.882 te Amsterdam, Stichting de Filosoof
Inhoudsopgave
 1. Inleiding
 2. Verwerving
 3. Beheer
 4. Besteding
 5. Activiteiten 2020

Beleidsplan Stichting de Filosoof 2020-2025

1 - Inleiding Dit is het beleidsplan van Stichting de Filosoof voor de periode 2020-2025. Stichting de Filosoof is opgericht in december 2009. Stichting de Filosoof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34368624. Adres is Singel 109 S, 1012 VG te Amsterdam. Het fiscaal nummer is 8216 16 985. De stichting heeft in 2011 de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI-status) verworven. De doelstellingen van Stichting de Filosoof zijn:
 • -Het steunen van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten.
 • -Het verlenen van een financiele bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en kultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen.
 • -De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • -De Stichting de Filosoof heeft sinds 2011 de ANBI-status.
 • -Gegevens over de stichting zijn te vinden op de website: www.stichtingdefilosoof.nl
 • Dit beleidsplan gaat over de periode 2020-2025. In dit beleidsplan behandelen wij achtereen volgens:
  • de verwerving van fondsen
  • het beheer van de middelen
  • besteding van de gelden.
2 - Verwerving Het bestuur stelt zich ten doel de middelen van de stichting uit te breiden door middel van:
 • donaties
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen
 • en overige baten.
Het bestuur stelt zich ten doel in de periode 2020-2025 jaarlijks ongeveer 15.000 euro aan inkomsten te verwerven. Het bestuur stelt zich ten doel om in de periode 2020-2025 meer giften via een Overeenkomst Periodieke gift te verwerven, dit bestendigt de inkomsten van de stichting. In deze beleidsperiode willen we inspanning leveren om meer geoormerkte donaties binnen te krijgen, bijvoorbeeld ten behoeve van het Torpedotheater en mensen die een opleiding volgen op het gebied van kunst en cultuur. Beleidsplan Stichting de Filosoof 2020-2025
3 - Beheer De doelstellingen van Stichting de Filosoof zijn: het steunen van andere algemene nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten en het verlenen van een financiële bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen. Het bestuur stelt zich ten doel om in deze periode het zwaartepunt van de besteding van middelen te leggen op instellingen en personen die mogelijk minder gemakkelijk een beroep kunnen doen op andere fondsen en buiten de scope van de grote Goede Doelen Stichtingen vallen. Het bestuur staat open voor aanvragen van instellingen en particulieren die binnen deze doelstellingen vallen.Met betrekking tot de kleinere fondsen heeft de stichting een speciale band met: Tordepotheater, Ketelfactory Schiedam, Female Economy (kunst en cultuur), Levenseindekliniek (gezondheidszorg), het Zoekend Hert (filosofie). Wij hebben een aantal projecten gesteund die beogen mensen aan de onderkant van de samenleving te steunen (Sheltersuits, Stoelenproject). Voorts hebben wij een antal beurzen verstrekt op het gebied van ballet, zang, film en filosofie. Wij zijn van plan dat in de komende periode te blijven doen. De bestuursleden van de stichting genieten geen vergoeding bij de uitoefening van hun functie. Over elk jaar wordt er een financieel jaarverslag opgesteld. De stichting heeft als kosten: bankkosten,bestuurskosten. Welke te samen minder dan 10 % van de binnengekomen gelden vormen. Donateurs ondersteunen de stichting financieel door eenmalige of periodieke bijdrage (n). Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven binnen het kader van het doel van de stichting. De stichting zal proberen zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, maar kan niet garanderen dat deze in alle gevallen gehonoreerd worden. Het beheer uit de voorgaande jaren wordt ongewijzigd voortgezet.
4 - Besteding De doelstellingen van Stichting de Filosoof zijn: het steunen van andere algemene nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten en het verlenen van een financiële bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen. Het bestuur stelt zich ten doel om in deze periode het zwaartepunt van de besteding van middelen te leggen op instellingen en personen die mogelijk minder gemakkelijk een beroep kunnen doen op andere fondsen en buiten de scope van de grote Goede Doelen Stichtingen vallen. Het bestuur staat open voor aanvragen van instellingen en particulieren die binnen deze doelstellingen vallen. Met betrekking tot de kleinere fondsen heeft de stichting een speciale band met: Tordepotheater, Ketelfactory Schiedam, Female Economy (kunst en cultuur), Levenseindekliniek (gezondheidszorg), het Zoekend Hert (filosofie). Wij hebben een aantal projecten gesteund die beogen mensen aan de onderkant van de samenleving te steunen (Sheltersuits, Stoelenproject). Voorts hebben wij een antal beurzen verstrekt op het gebied van ballet, zang, film en filosofie. Wij zijn van plan dat in de komende periode te blijven doen. Met betrekking tot de algemeen nut beogende instellingen richten wij ons onder andere op Kindermisbruik Nee, Artsen zonder Grenzen, Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Amsterdam, vastgesteld mei 2020
5 - Activiteiten 2021 In 2020 heeft het bestuur zich bezig gehouden, naast de gebruikelijke bestuurstaken en fondswerving, met het beoordelen en honoreren van binnengekomen aanvragen. Naast de bestaande contacten is er aandacht besteedt aan verschillende sektoren die extra te lijden hadden aan de Corona maatregelen. Bijv. de Voedselbank, Stichting Cultuur, Stadsschouwburg, Torpedo theater, Nederlands Dans theater, Nederlands Blazers Ensemble . In Africa is Dental Health organisatie gesteund, 100 Weeks en armoedebestrijding in Bangladesh. Educatieve programma s op het gebied van filosofie, film en leergangen. o.a Vereniging Stichting leergeld, Xela film,Stichting Drift. Met betrekking tot de algemeen nut beogende instellingen hebben wij aan de volgende verenigingen en stichtingen gedoneerd; Verening Alzheimer, Ouderen fonds, Vergeten kind, Levenseinde kliniek, e.a.
  JAARVERSLAGEN:
 1. Jaarverslag 2019 (html)
 2. Jaarverslag 2020 (html)
 3. Jaarverslag 2020 (pdf)
 4. Jaarverslag 2021 (html)
 5. Jaarverslag 2021 (pdf)
Elk jaar brengt stichting de Filosoof een jaarverslag uit , voorgaande jaarverslagen kunt u kosteloos bij de stichting aanvragen.