doelstelling

Het steunen van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten. Het verlenen van een financiële bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen. De middelen van de stichting worden uitgebreid door middel van: donaties; verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en overige baten. Giften kunt u storten ten name van Stichting de Filosoof op IBAN NL29 ABNA 0622 0078 82. U kunt via een Overeenkomst Periodieke gift, verkrijgbaar bij de Belastingdienst, belastingaftrek van u gift waarborgen. Over elk jaar wordt er een financieel jaarverslag opgesteld. Dit kunt u bij Stichting de Filosoof opvragen.

De bestuurs-samenstelling:

Stichting de Filosoof is opgericht in december 2009. Stichting de Filosoof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34368624. Adres is Singel 109 S, 1012 VG te Amsterdam. Het fiscaal nummer is 8216 16 985. Stichting de Filosoof heeft de ANBI-status, dat wil zeggen is geregistreerd als niet belastingplichtige onderneming ten algemeen nut. Het bestuur van Stichting de Filosoof bestaat uit:
 • Ida Jongsma, voorzitter
 • Iris de Veer, secretaris
 • Hennie van Heumen, penningmeester
De bestuursleden van Stichting de Filosoof genieten geen vergoeding bij de uitoefening van hun functie.

Beleidsplan

who cannot give anything away cannot feel anything either

Friedrich Nietzsche

Beleidsplan Stichting de Filosoof 2015-2020
KvK nummer : 34368624
Rekeningnummer: 62.20.07.882 te Amsterdam, Stichting de Filosoof

Beleidsplan Stichting de Filosoof 2015-2020

1-Inleiding

Dit is het beleidsplan van Stichting de Filosoof voor de periode 2015-2020. Stichting de Filosoof is opgericht in december 2009. Stichting de Filosoof is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34368624. Adres is Singel 109 S, 1012 VG te Amsterdam. Het fiscaal nummer is 8216 16 985, heeft de ANBI-status, dat wil zeggen is geregistreerd als niet belastingplichtige onderneming ten algemeen nut.

De doelstellingen van Stichting de Filosoof zijn:

 • -Het steunen van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten.
 • -Het verlenen van een financiele bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en kultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen.
 • -De stichting beoogt niet het maken van winst.
 • -De Stichting de Filosoof heeft de ANBI-status.
 • -Gegevens over de stichting zijn te vinden op de website: www.stichtingdefilosoof.nl
 • Dit beleidsplan gaat over de periode 2015-2020.
  In dit beleidsplan behandelen wij achtereen volgens:
  • de verwerving van fondsen
  • het beheer van de middelen
  • besteding van de gelden.

2-Verwerving

Het bestuur stelt zich ten doel de middelen van de stichting uit te breiden door middel van:

 • donaties
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen
 • en overige baten.
Het bestuur stelt zich ten doel in de periode 2015-2020 jaarlijks ongeveer 10.000 euro aan inkomsten te verwerven.
Het bestuur stelt zich ten doel om in de periode 2015-2020 meer giften via een Overeenkomst Periodieke gift in geld te verwerven, dit bestendigt de inkomsten van de stichting.
Beleidsplan Stichting de Filosoof 2015-2020 !

3-Beheer

De binnengekomen gelden worden op de spaarrekening van de Stichting de Filosoof gestort op rekeningnummer IBAN NL29 ABNA 0622 0078 82. Het bestuur vergadert ten minste 1 x per jaar om een besluit te nemen over de besteding van de binnengekomen gelden, waarbij de secretaris een lijst met projecten, vallende binnen de doelstellingen van de stichting, voordraagt. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere bestuursleden. Het bestuur stelt zich ten doel jaarlijks tenminste tenminste de helft van de inkomsten van dat jaar te besteden in datzelfde jaar.

De bestuursleden van de stichting genieten geen vergoeding bij de uitoefening van hun functie.

Over elk jaar wordt er een financieel jaarverslag opgesteld.

De stichting heeft als kosten: bankkosten, inschrijving KvK en bestuurskosten.

Welke te samen minder dan 10 % van de binnengekomen gelden vormen.

Donateurs ondersteunen de stichting financieel door eenmalige of periodieke bijdrage (n). Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven binnen het kader van het doel van de stichting. De stichting zal proberen zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, maar kan niet garanderen dat deze in alle gevallen gehonoreerd worden.

Het beheer uit de voorgaande jaren wordt ongewijzigd voortgezet.

4-Besteding

De doelstellingen van Stichting de Filosoof zijn: het steunen van andere algemene nut beogende instellingen in Nederland en daarbuiten en het verlenen van een financiële bijdrage (waaronder het verstrekken van beurzen) ten behoeve van projecten op het gebied van kunst en cultuur, educatie, filosofie, vrouwenemancipatie en gezondheidszorg, in Nederland en derde wereld-landen.

Het bestuur streeft er naar om bij de besteding van middelen aan fondsen ten algemene nutte haar aandacht in het bijzonder te richten op: kunst, cultuur en filosofie, vrouwenemancipatie, en kankerbestrijding. Daarnaast gaat het om de volgende doelen: derde wereld-landen, vrouwen en kinderen en educatie. Het bestuur

Beleidsplan Stichting de Filosoof 2015-2020

stelt zich ten doel om in deze periode het zwaartepunt van de besteding van middelen te leggen op instellingen en personen die mogelijk minder gemakkelijk een beroep kunnen doen op andere fondsen en buiten de scope van de grote Goede Doelen Stichtingen vallen. Het bestuur staat open voor aanvragen van instellingen en particulieren die binnen deze doelstellingen vallen.

Met betrekking tot de algemeen nut beogende instellingen richten wij ons onder andere op Kindermisbruik Nee, Artsen zonder Grenzen, Antoni van Leeuwenhoek Foundation.

Met betrekking tot de kleinere fondsen heeft de stichting een speciale band met:

Amsterdam, vastgesteld 18 oktober 2015

jaarverslagen

Elk jaar brengt stichting de Filosoof een jaarverslag uit , de jaarverslagen kunt u kosteloos bij de sticting aanvragen.